• (000) 999 - 656 -888

Muzea v Praze

PRAŽSKÁ MUZEA

Národní muzeum

Národní muzeum v Praze se skládá ze dvou budov. Hlavní budova s originálním interiérem je bohužel uzavřena pro rekonstrukci až do června 2015. Další je Nová budova, která se stala součástí muzea v roce 2009. Hlavním důvodem k renovaci hlavní budovy byl fakt, že je to největší a také nejstarší muzeum v České republice. Budova muzea byla navržena Josefem Schultzem jako architektonický symbol českého národního obrození. Stavba probíhala v letech 1818 – 1891. Nová budova dříve sloužila jako parlament Československa během komunistické éry, později pak jako sídlo rádia Svobodná Evropa.

 

Muchovo muzeum

Světově první Muchovo muzeum, věnované životu a dílu uznávaného českého secesního umělce Alfonse Muchy, je umístěno v barokním Kaunickém paláci v samém srdci Prahy. Výběr z více než 100 exponátů zahrnující obrazy, fotografie, kresby pastelem, či uhlem, olejomalby, sochy a osobní předměty poskytuje vynikající náhled do světa umělce, který se proslavil vytvořením plakátů pro Sarah Bernhardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století.

 

Muzeum Bedřicha Smetany

Toto muzeum je věnováno životu a dílu významného českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Nachází se v centru Prahy v malém bloku budov přímo u Karlova mostu na pravém břehu řeky Vltavy, na Starém Městě. Budova je postavena v renesančním stylu a dřív patřila pražské vodárně. Hlavní část exponátů muzea je v prvním patře. V horních patrech domu jsou především archivní materiály, dokumenty a dobové artefakty vztahující se nejen k hudebnímu dílu ale i osobnímu životu tohoto slavného umělce.

 

Artbanka Museum of Young Art

Muzeum bylo založeno Artbankou v roce 2011, jako neziskový projekt na podporu mladého umění. AMoYA bylo otevřeno v Karlově ulici v barokním paláci Colloredo-Mansfeld, který byl zničen během éry komunismu. AMoYA slouží k pomoci různým inovativním aktivitám v současném umění a hledá cestu k českému i mezinárodnímu publiku. Odmítá strohý muzejní konzervatismus a mladé umění prezentuje po svém, surově a přímočaře. Všechny prostory muzea jsou velmi stylové, kontrastuje zde barokní architektura s modernismem. Expozice je složena z uměleckých děl posledních dvaceti let a bude se průběžně obměňovat.

 

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum v Praze je největší instituce v České republice, která se věnuje zachování informace a artefaktům vztahujícím se k historii techniky. Muzeum bylo založeno v roce 1908 a již více než sto let je sestavována rozsáhlá sbírka dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území České republiky. Stálé expozice muzea byly po dlouhé rekonstrukci (od roku 2003) otevřeny v únoru 2011. Zatím jsou to expozice dopravy, architektury, stavitelství a designu, astronomie, tiskařství a fotografie. Postupně přibude také technika v domácnosti, filmová technika, hornictví, hutnictví a časoměřičství.

 

Muzeum mučení

Muzeum mučení v Praze nabízí ucelený pohled na život a způsoby ve středověku. Muzeum obsahuje tři patra s expozicemi a nástroji používanými ve středověku k mučení. Každý z nástrojů je stručně popsán a u nějakých nástrojů je i na figurínách názorně ukázáno, jak byly používány. K vidění je přibližně šedesát hrůzostrašných nástrojů k mučení z celé Evropy.

 

Seznam pražských muzeí

AMoYA: www.amoya.cz

Čokoládový dům: www.cokoladovydum.cz

Franz Kafka Muzeum: www.kafkamuseum.cz

Choco-Story Muzeum: www.choco-story-praha.cz

Keplerovo muzeum: www.keplerovomuzeum.cz

Kočárovna Ctěnice: http://www.zamekctenice.cz/cs/zamecky-areal/prohlidkove-okruhy/kocarovna.shtml

Království železnic: www.kralovstvi-zeleznic.cz

Mucha muzeum: www.mucha.cz

Muzeum středověkých mučicích nástrojů: info na torture@post.cz

Muzeum granátu: www.magicgarnet.cz

Muzeum hlavního města Prahy – Hlavní budova na Florenci: www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy – Müllerova vila: www.mullerovavila.cz

Muzeum hlavního města Prahy – Podolská celnice na Výtoni: www.muzeumprahy.cz/expozice/podskalska-celnice-na-vytoni/

Muzeum hraček: informace na tel. +420 224 372 294

Muzeum Kampa: www.museumkampa.cz

Muzeum Karlova mostu: www.muzeumkarlovamostu.cz

Muzeum kávy Alchymista a galerie Scarabeus: www.muzeumkavy.cz

Muzeum komunismu: www.muzeumkomunismu.cz

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze: www.dp-praha.cz

Muzeum miniatur: www.muzeumminiatur.net

Muzeum MONTANELLI MuMo: www.muzeummontanelli.com

Muzeum Policie ČR: www.muzeumpolicie.cz

Muzeum pražského vodárenství a vodárna v podolí:  http://www.pvk.cz/muzeum-prazskeho-vodarenstvi.html

Muzeum Stará čistírna, o.p.s.: www.staracistirna.cz

Mysteria Pragensia – Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy: www.muzeumalchymistu.cz

Mysteria Pragensia – Muzeum pražských pověstí a strašidel: www.muzeumpovesti.cz

Národní muzeum – České muzeum hudby: www.nm.cz

PRAGUE MUSEUMS

The National Museum of Prague consists of two buildings. It was designed by Josef Schultz as an architectonic symbol of Czech National Revival. The construction was between years 1818-1891 which makes the museum the oldest in the Czech Republic. It is also the biggest museum here.The main building with the original interior is closed because of its reconstruction until June 2015. The second building is called The New Building. It became a part of the museum in 2009. Before the connecting of these two buildings it was used as a parliament of Czechoslovakia during the communistic time and it was later used as the headquarter of radio Free Europe.

Mucha muzeum

The world´s first Mucha Museum dedicated to the life and work of the world-known secession artist Alfons Mucha is housed in Baroque Kaunický palace in the heart of Prague. There is a selection of more than 100 exhibits – paintings, photographs, charcoal drawings, pastels, lithographs and personal memorabilia. It provides a great view into the life of the artist who became famous after making posters for Sarah Bernhardt, legendary Paris actress of the end of 19th century.

Smetana Museum

This museum is dedicated to the life and works of famous Czech composer Bedřich Smetana. It is situated in the center of Prague in a small block of buildings near Charles Bridge, on the left bank of the Vltava River in the Old Town. The building is built in the renaissance style. It was owned by Prague Water Company before. The main part of the museum exhibits is on the first floor. In the upper part you can find archive materials, documents and period artifacts relating to music masterpieces and the life of the artist himself.

National Technical Museum

National Technical Museum in Prague is the largest institution in the Czech Republic dedicating to save information and artifacts related to the history of technology. The museum was founded in 1908 and it took over one hundred years to create a large collection presenting the development of many technical branches, natural and exact sciences and the industry in the Czech Republic. The permanent exhibitions were reopened after a long reconstruction (since 2003) in February 2011. You can see exhibits of transportation, architecture, civil engineering and design, astronomy, typography and photography. Others like household techniques, film techniques, mining, metallurgy and timekeeping should be added later on.

Museum of Torture

The Museum of Torture in Prague offers a compact idea of life and manners in medieval time. There are three floors with exhibits and instruments for torture from medieval time. Each instrument is briefly described and some instruments are shown on wax figures which are set in authentic surroundings. There are approximately sixty terrifying torture instruments from the whole Europe there.

 

 

The list of Prague museums

Mucha muzeum

www.mucha.cz

Muzeum hlavního města Prahy

www.muzeumprahy.cz

Villa Müller

www.mullerovavila.cz

Charles Bridge Museum

http://www.charlesbridgemuseum.com/

Kampa Museum

www.museumkampa.cz

Chocolate house

www.cokoladovydum.cz

Franz Kafka Muzeum:

www.kafkamuseum.cz

Choco-Story Museum:

www.choco-story-praha.cz

Kepler Museum

www.keplerovomuzeum.cz

Ctěnice Chateau

http://en.muzeumprahy.cz/1506-ctenice-chateau/

The Kingdom of Railway

http://www.railroad-kingdom.com/

Torture museum

Křižovnické náměstí 1, 111 00 Praha

Garnet Museum

www.magicgarnet.cz

Muzeum of Dolls

www.dollsland.eu

Museum of Lego

http://www.muzeumlega.cz

Coffee museum

http://www.coffeemuseum.cz

Museum Of Communism

www.muzeumkomunismu.cz

Muzeum of Transport

http://www.ntm.cz/en/en-muzeum/muzeum-dopravy

Museum Montanelli

www.muzeummontanelli.com

Muzeum of Police ČR

www.muzeumpolicie.cz

Old Waste Water Treatment Plant In Bubeneč – National Historic Landmark

www.staracistirna.cz

Mysteria Pragensia

http://muzeumalchymistu.cz/en

National Museum

www.nm.cz

National Museum- Museum of Antonín Dvořák

www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/antonin-dvorak.php

National museum- Museum of Bedřich Smetana

www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/bedrich-smetana.php

Náprstek Museum

www.nm.cz/naprstkovo-muzeum/sbirky.php

National Technical Museum

www.ntm.cz

National Museum of Agriculture

www.nzm.cz

Monument of Karel Čapek – Strž

www.capek-karel-pamatnik.cz

Museum of Czech Literature – Letohrádek Hvězda

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz