• (000) 999 - 656 -888

Unesco v České Republice/Unesco in Czech Republic

Unesco v České Republice

Praha

Historické centrum Prahy bylo na seznam UNESCO zapsáno v roce 1992. Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro zahrnuje Pražský hrad, Hradčany, Malou Stranu včetně Karlova mostu, Staré Město s židovskou čtvrtí Josefov, Nové Město a Vyšehrad. Praha i její hlavní dominanta, Pražský hrad, jsou historickým a umělecko-architektonickým vývojem řazeny mezi nejvýznamnější památky Evropy. Tvoří unikátní soubor různých stavebních slohů a od svého založení byly centrem světské i církevní moci a sídlem českých panovníků.

Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov byl na seznam UNESCO zapsán roku 1992. Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem. Jedinečný soubor městské zástavby především ze 16. století tvoří spolu s velkým areálem hradu a zámku druhý největší zámecký komplex v České republice. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu budov, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm, kde se odehrávají letní divadelní představení. Mezi dominanty města se řadí také chrám sv. Víta, ukázka jihočeské gotiky. Pokud jste v Praze na více dní, skutečně doporučujeme návštěvu tohoto unikátního místa. V naší nabídce tour, naleznete jednodenní výlety, které Vám návštěvu umožní.

Kutná Hora

Historické jádro města s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bylo na seznam UNESCO zapsáno v roce 1995. Historické jádro Kutné Hory má jedinečnou strukturu, která se dochovala od dob středověku. Z popudu místních občanů a také v důsledku zapsání některých částí města do seznamu UNESCO, bylo v uplynulých letech opraveno mnoho domů a byla také zahájena celková rekonstrukce chrámu sv. Barbory a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Cílem občanů je zvelebit i další části města, aby se dochovaly pro další generace.

Brno

Vila Tugendhat byla na seznam UNESCO zapsána roku 2001. Byla postavena v letech 1929 – 1930 pro manžele Tugendhatovy a projektem byl pověřen významný evropský architekt své doby Ludwig Mies van der Rohe. Vilu tvoří tři úrovně a součástí unikátního architektonického návrhu byla i zahrada. Po roce 1938, kdy manželé Tugendhatovi emigrovali do Švýcarska, byla vila zabavena gestapem a při osvobození Brna značně poničena. I po opravách si vila naštěstí zachovala svou architektonickou podstatu. Dnes je přístupna veřejnosti jako muzeum.

Holašovice

Areál vesnice Holašovice, která leží asi 15 km západně od Českých Budějovic, byl na seznam UNESCO zapsán v roce 1998. Vesnice je unikátní především svým dochovaným středověkým systémem obytných domů a sýpek, které jsou propojeny ohradními zdmi, brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi. Toto spolu s krásným štukovým dekorem (tzv. selské baroko) dává Holašovicím neopakovatelnou atmosféru. Komplex zapsaný na seznam UNESCO čítá 23 usedlostí s celkem 120 budovami.

Kroměříž

Arcibiskupský zámek a zahrady byly na seznam UNESCO zapsány v roce 1998. Vznik a vývoj zámku je spjat s historií olomouckého biskupství a arcibiskupství. Interiéry tohoto zámku jsou krásně zdobeny a najdeme v nich původní dobový nábytek a zařízení. Mezi nejkrásnější sály zámku patří Trůnní sál, Sněmovní sál a Manský sál. Za povšimnutí stojí také Lovecká síň, Carský salon a stará knihovna. V obrazárně jsou uchována díla předních evropských malířů 15. – 18. století (např. Tizian, Lucas Cranach st. či Paolo Veronese). Zámecká zahrada byla dříve zelinářskou a květinovou zahradou, později byla proměněna na barokní zahradu a v 19. století dostala současnou podobu stylového parku. Zahrada je geometricky pravidelná a můžeme v ní najít čtvercové a kruhové bludiště se stromovými stěnami. Za pozornost stojí také krásné zahradní kašny.

Lednice, Valtice

Lednicko-valtický areál byl na seznam UNESCO zapsán v roce 1996. Zámek Lednice byl do současné novogotické podoby přestavěn během let 1846 – 1858. Část barokního zdiva zůstala dochována, ale postupem času se přidávaly různé nové prvky, přístavby jako cimbuří, balkóny či arkýře a věžičky. Romantický novogotický vzhled získal také interiér zámku. Za největší atraktivitu zámku je považováno nádherné vřetenové schodiště a strop v knihovně, které jsou dokonalými příklady řezbářského umění. Lednicko-valtický areál o rozloze bezmála 300 km čtverečních hraničí na jihu s Rakouskem a na východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Jeho vzhled byl inspirován anglickými parky. V areálu najdeme také drobné stavby jako Skleník, Lovecký zámeček, Minaret nebo Rybniční zámeček.

Litomyšl

Zámek a zámecký areál byly na seznam UNESCO zapsány v roce 1999. Renesanční zámek pochází ze 16. století a je krásným příkladem arkádového zámku italského typu. Přes mnoho úprav si uchoval téměř neporušený renesanční vzhled včetně unikátní sgrafitové úpravy fasád a štítů. Dochovala se také zámecká zahrada a hospodářské stavby. Tento zámek je ukázkou středoevropské šlechtické rezidence, která si i přes vliv nových uměleckých slohů zachovala svou renesanční jedinečnost a krásu.

Olomouc

Sloup nejsvětější trojice v Olomouci byl na seznam UNESCO zapsán roku 2000. Předlohou mu byl sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě, z roku 1614. Olomoucký sloup vznikl v letech 1716 – 1754 a je tak jedním z posledních příkladů této stavební módní vlny. Od ostatních sloupů se neliší pouze svou výškou (35 m), ale také výtvarnou koncepcí a bohatou figurální výzdobou. Sloup se stal pro obyvatele města zdrojem hrdosti, protože na jeho stavbě se podíleli pouze občané Olomouce.

Telč

Historické centrum města Telč bylo na seznam UNESCO zapsáno v roce 1992. Jádro města uzavřené rybníky a branami si po staletí zachovalo svou osobitou tvář. Tato původní královská vodní tvrz ze 13. století byla založena na křižovatce obchodních cest a svou současnou podobu získala při přestavbě v 16. století. K renesančnímu zámeckému komplexu patří také zahrada s parkem. Interiéry zámku se vyznačují honosností, jedinečnou výzdobou a cennými sbírkami.

Třebíč

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči byly na seznam UNESCO zapsány v roce 2003. Bazilika byla původně zasvěcena Panně Marii, ale během válek byl objekt používán výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět užívána církví. K velmi cenným částem baziliky patří krypta s původním, více než 700 let starým dřevěným stropem. Současnou podobu dostal interiér v letech 1924 – 1935.

Žďár nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl na seznam UNESCO zapsán v roce 1994. Kostel byl založen počátkem 18. století a je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho- Aichla. Je také originálním příkladem tzv. barokní gotiky. Konstrukce kostela vychází z geometrie kruhu, přičemž mnohonásobně opakuje číslo pět, jako odkaz na pět hvězd Jana Nepomuckého, které se podle legendy objevily nad tělem mrtvého světce. To spolu s unikátní hrou světel a stínů v interiéru a celková čistota exteriéru z něj dělají unikátní a krásnou památku.

UNESCO IN THE CZECH REPUBLIC

Prague

The historic center of Prague was added to UNESCO in 1992. Prague is the most significant city monumental place in the Czech Republic. The historic centre includes Prague Castle, Hradčany, the Lesser Town with Charles Bridge, the Old Town with the Jewish quarter Josefov, the New Town and Vyšehrad. Prague and its main dominant Prague Castle are classified as the most significant monuments in Europe due to their historical, artistic and architectural development. They create a unique collection of different architectural styles. Since their foundation they have been the centre of the secular and ecclesiastical power and seat of Czech monarchs.

Český Krumlov

Český Krumlov is a public castle and a palace. It was designated in UNESCO World Heritage Site in 1992. Český Krumlov is an architectural remarkable masterpiece. The unique town built-up area mainly from the 16th century and the big castle and palace area make it the second largest palace complex in the Czech Republic. The historical residence of the Rosenberg involves many buildings, the palace garden with a rococo fountain and Bellarie villa with a revolving auditory where you can watch summer plays. Also Church of St. Vitus built in South Bohemian gothic style is also a dominant of the city. If you come to Prague for more days, we strongly recommend visiting this unique town. There are day trips in our section “tours” which will help you realize the visit.

Kutná Hora

The historic town center with St. Barbara Church and Cathedral of Our Lady in Sedlec are a UNESCO World Heritage Site from 1995. The center has got a unique structure which is there from the Middle Ages. Many buildings were reconstructed in last years because of the local people´s impulse and also due to the consequence of adding some parts of the town into the UNESCO list. The general reconstruction of St. Barbara Church and Cathedral of Our Lady also started because of this fact.  The aim of local people is to improve other parts of the city. They believe to keep them for next generations.

Brno

Vila Tugendhat was added to UNESCO in 2001. It was built for Tugendhat family between the years 1929–1930. Ludwig Mies van der Rohe, an important European architect of that time, was benched a project manager. The Vila has got three levels. The garden was also a part of the unique architectonic project. After the year 1938 when Tugendhat family emigrated to Switzerland the Vila was confiscated by Gestapo and later when liberating it was largely ruined. But it kept its architectural principle also after the reconstruction. It is now open for public as a museum.

Holašovice

The area of Holašovice village which is situated about fifteen kilometers west of České Budějovice was designated in UNESCO World Heritage Site in 1998. The village is a unique place mainly for its Middle Bohemian system of family houses and granaries which are connected by gables, gates and arched entrances into the broad village green. This with the beautiful stucco decoration (so called Folk baroque) give Holašovice the unique atmosphere. The complex in UNESCO has 23 homesteads with 120 buildings.

Kroměříž

Archbishop castle and gardens are in UNESCO from 1998. The origin and development of the castle is connected with the history of the Roman Catholic Archdiocese of Olomouc. The interiors of the palace are nicely decorated and we can find there original furniture and equipment. The Throne Room, The Assembly Hall and Manský Hall belong to the most beautiful rooms in the palace. It is also worth mentioning Hunting Hall, Tsarist Salon and the old bookcase.  There are works of prominent European painters of 15th-18th century in the picture gallery (for example Tizian, Lucas Cranach senior or Paolo Veronese). The palace garden was early a vegetable and flower garden, later it was changed into a baroque garden and it has the nowadays look of a stylish garden from the 19th century. The garden is geometrically regular and we can find a square maze and a round one with tree walls. Your attention should also be paid on the wonderful water fountains.

Lednice, Valtice

Lednice-Valtice was designated in UNESCO World Heritage Site in 1996. Lednice Castle was rebuilt to the nowadays Gothic Revival look between the years 1846-1858. A part of the baroque brickwork was preserved but as the time went other new components were added such as the extension of a castellated wall, balconies, a bow window or a little tower.  The palace interior also received the romantic Gothic Revival face. The greatest thing of the castle is the beautiful spindle stair and the bookcase ceiling. These two things are the perfect examples of wood carving art. Lednice-Valtice Cultural Landscape has got 300 square km and it borders with Austria in South and the Danube River creates another border in East. The castle design was inspired by English parks. You can find little buildings such as Greenhouse, Hunting Lodge, Minaret or Pond House in the castle area.

Litomyšl

The chateau and its precincts were designated in UNESCO World Heritage Site in 1999. The Renaissance castle is from the 16th century and it is a remarkable example of an arcade castle of Italian style. After many rebuildings its almost untouched Renaissance style was kept including the unique graffito remake of its facade and gable. The chateau garden and the farm buildings are also of their time. This chateau is an exposition of a Central Bohemian aristocratic residence which kept its Renaissance uniqueness and beauty even during the influence of new artistic styles.

Olomouc

The Holy Trinity Column in Olomouc, a UNESCO World Heritage Site of 2000, had a column Piazza Santa Maria Maggiore in Roma in year 1614 as artwork. Olomouc Column originated between the years 1716-1754 and it is one of the last examples of this building style time. It does not differ only from its height (35 m) but also from its artistic conception and rich figure decorations from other columns. The column is a symbol of pride for the town dwellers because of the fact that they were the only ones who helped to build it.

Telč

The historic center of the town was designated in UNESCO World Heritage Site in 1992. The center of the town enclosed with ponds and gateways kept its uniqueness for centuries. This ancestral king´s water fort from the 13th century was founded on the business way crossroads and it got its nowadays look after the reconstruction in the 16th century.  The garden and the park also belong to the Renaissance chateau complex. The interiors of the chateau are defined by splendor, unique decorations and valuable collections.

Třebíč

St. Procopius‘ Basilica and the Jewish quarter in Třebíč were designated in UNESCO World Heritage Site in 2003. The basilica was originally dedicated to Virgin Mary but through wars it was used mainly for secular purposes.  After its renewal it was dedicated to St. Procopius and it was again used by the Church. The crypt with the original wooden ceiling which is more than seven hundred years old belongs to very valuable parts of the basilica. The interior got its nowadays look between the years 1924- 1935.

Žďár nad Sázavou

The Pilgrimage Church of Saint John ofNepomuk at Zelená Hora, one of the World Heritage Sites from 1994, can be found in Žďár nad Sázavou. The church was founded in the beginning of 18th century and it is one of the best projects of an architect Jan Blažej Santini-Aichel. It is also an original example of so called baroque Gothic style. The shapes of the church are convoluted intersection of five circles. This together with the unique play of light and shades in its interior and the general stylistic purity of the interior make it a unique and remarkable national heritage.